Book Your Box - NL NederlandsBook Your Box - EN EnglishBook Your Box - FR Français

Disclaimer

Tenzij anders gedefinieerd, hebben termen met hoofdletter in deze Disclaimer dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden (raadpleegbaar op https://bookyourbox.com/nl/page/algemene-voorwaarden).

Conform de beperkingen zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en in zoverre bij wet toegestaan, zal Book Your Box enkel en alleen aansprakelijk zijn voor rechtstreekse (en dus geen indirecte of onrechtstreekse) schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Dienst. Deze schade zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag door u betaald ter bevestiging van uw Reservering, hetgeen overeenkomt met de eerste maand huur van de door u gekozen self-storage opslagunit zoals bepaald in de bevestigingsmail.

Wij of welke van onze bestuurders dan ook zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en beoordeling) van een Verhuurder wiens self-storage opslagunits via ons Platform beschikbaar zijn, voor (iii) de berekeningen (uitgedrukt in in vierkante meter (m²) en/of kubieke meter (m³)) door de ruimtecalculator op ons Platform, voor (iv) de diensten of de producten die een Verhuurder aanbiedt, voor (v) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van ons Platform, of voor (vi) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan een Verhuurder, wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

Book Your Box is niet verantwoordelijk (en wijst alle aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, de toepasbaarheid, de geschiktheid en de gepaste openbaarmaking van de Verhuur en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht, hetzij impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende Verhuurder als enige verantwoordelijk is en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de Verhuur op zich neemt (inclusief alle garanties en verklaringen van de Verhuurder). Book Your Box is geen (weder)verhuurder van de self-storage opslagunits beschikbaar gesteld op het Platform. Klachten of claims met betrekking tot de Verhuur moeten rechtstreeks worden overgemaakt aan de Verhuurder. Book Your Box is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims en (product)aansprakelijkheden.

U gaat er mee akkoord dat de Verhuurder te allen tijde verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over het totaalbedrag van de (Verhuur)prijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de Verhuurder kosten in rekening heeft gebracht) voor uw Verhuur, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de (Verhuur)prijs faciliteren. Book Your Box is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de (Verhuur)prijs aan de relevante belastingautoriteiten. Book Your Box zal nooit als verkoper en/of verhuurder voor welk(e) product of dienst op het Platform dan ook handelen of fungeren.

Book Your Box is niet de eigenaar van de geüploade foto’s/afbeeldingen en zal deze niet onderschrijven. De waarachtigheid, geldigheid en recht op het gebruik van alle foto’s/afbeeldingen ligt bij de persoon die de foto geüpload heeft en is niet de verantwoordelijkheid van Book Your Box. Book Your Box verwerpt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto’s.